• Hledáme dobré zemědělce
    pro dlouhodobou spolupráci

  • Český fond půdy je solidním a
    silným partnerem zemědělství

  • Pomáháme zodpovědným zemědělcům
    chránit úrodnost české půdy

Na jakých hodnotách stojíme?

Český fond půdy je investice:

Udržitelná

Smyslem je přirozený dlouhodobý růst.

Vidina rychlého zisku dvojnásobku pro nás není na prvním místě. Díváme se dopředu dále než nejbližších pár měsíců…

více méně

Plnící základní potřeby

Raději než další nový druh luxusu nebo zábavy.

Mnoho firem zaměřených na věci pomíjivé tuto krizi nepřežilo. Půda krize přežívá dobře, ona naši lidskou existenci nepotřebuje. Investujte s námi, protože jíst se musí…

více méně

Šetrná k přírodě

Doma vypěstovaná zelenina nemusí cestovat přes půl kontinentu.

Rozšiřujeme zavlažované plochy a zvyšujeme objem zeleniny a brambor pěstovaných v ČR. Převážením brambor a mrkve přes půl kontinentu přírodě neprospějeme…

více méně

Přirozená

Rostliny patří do půdy, spíš než do hydroponie.

Nabídkám financovat produkci salátů v průmyslových halách osvětlovaných úzkospektrální LED technologií se vyhýbáme…

více méně

Fyzická

Nikoli virtuální

Epidemie přinese krizi ekonomickou a po ní máme zaděláno na krizi finanční, protože většina států dluhovou krizi roku 2008 nevyřešila skutečným snížením dluhů…

více méně

Lokální

Neměli bychom té globalizace ubrat?

Globalizace je úžasná a přináší velký pokrok. Komplexní dodavatelské řetězce jsou však také křehké, a to je vlastnost, kterou pro plnění základních potřeb opravdu nepotřebujeme…

více méně

Chci se dozvědět více

Proč investovat s Českým fondem půdy?

Fond reaguje na tržní příležitost a řeší rizika a překážky, kterým individuální investor jinak obtížně čelí sám.

Na první pohled to vypadá snadno. Koupím pole, pronajmu, a hotovo. Jenže není pole jako pole. A není hospodář jako hospodář… Postupně se objeví otázky jako kvalita půdy, eroze, udržení úrodnosti, právní rizika, katastrální evidence, daně, pozemkové úpravy, dotace, a když už to vše nastuduji, tak se zákony změní. A znalost trhu se nedá vyčíst nikde. Naše investice se proto opírají o tým, který kombinuje znalosti a praktické zkušenosti agronomů, právníků, geodetů, obchodníků, půdoznalců, ekonomů, daňových specialistů a dalších. Chápeme, že ne každý investor má na tyto podrobnosti čas. Půda však patří do vyváženého investičního portfolia.

Jak vytváříme hodnotu?

Vykupujeme tisíce špatně pronajatých malých pozemků od drobných vlastníků.

Pozemky spojujeme do větších celků a vyjednáváme výrazně lepší podmínky pronájmu.

Hodnota větších výměr lépe pronajatých pozemků narůstá. Tím narůstá hodnota Vaší investice.

O Českém fondu půdy

Český fond půdy je investicí klubového charakteru. Sdružujeme soukromé investory se zájmem o půdu a trvale udržitelné zemědělské hospodaření.

Zemědělská půda je zdrojem obživy prakticky pro celé lidstvo už po tisíciletí. Její výměra se však zmenšuje, zatímco počet lidí, které má nasytit, roste.
Již od roku 2007 nakupujeme špatně pronajaté pozemky v úrodných oblastech, spojujeme je do větších celků a dále pronajímáme za lepších podmínek. Pro skupinu českých investorů v současnosti spravujeme zemědělskou půdu v hodnotě 2 mld. Kč. Nejsme krátkodobí spekulanti a uvědomujeme si, že vlastnictví půdy je běh na dlouhou trať.
Jsme zodpovědným vlastníkem, věnujeme se zemědělskému hospodaření, pronájmu zemědělské půdy a realizaci pestré škály projektů v oblasti péče o půdu, ekologie a zadržení vody v krajině: například rozšiřujeme zavlažované plochy, sázíme aleje, podporujeme biodiverzitu v biopásech. 
Podporujeme Sdružení pro ochranu půdy, www.facebook.com/OchranaPudy. Financujeme několik zemědělců a projektů, včetně rozvoje závlahového systému v mezi městy Poděbrady a Nymburk, kteří patří našemu většinově vlastněnému zemědělskému podniku.

Založení ČESKÉHO FONDU PŮDY přináší možnost jednoduchým způsobem investovat do zemědělské půdy i široké veřejnosti. Investice do ČESKÉHO FONDU PŮDY je tak otevřena všem, kteří sdílejí naši filosofii investice do orné půdy a chtějí se spolupodílet na dlouhodobém a udržitelném růstu českého zemědělství. Našimi investory je více než 250 českých fyzických osob, dva české penzijní fondy, nadace a dvě menší křesťanské církevní organizace.

ČESKÝ FOND PŮDY je samostatným otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů v rámci samosprávné akciové společnosti s variabilním kapitálem Český fond SICAV Plc.

ESG – Český fond SICAV Plc („Schéma“) prohlašuje, že nezohledňuje regulatoriku Zásadní nepříznivé dopady („PAI“) investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. S ohledem na svůj podfond, Český fond půdy, Schéma tedy nebere v úvahu PAI při přijímání investičních rozhodnutí spolu s dopadem, který mohou mít na návratnost, kterou nabízí svým akcionářům ve vztahu k faktorům udržitelnosti. To je způsobeno především skutečností, že zohledňování PAI nezapadá do žádného ze současných investičních mandátů podfondu a Český fond SICAV Plc by rád zdůraznil, že s ohledem na mandát a aktiva v rámci svého podfondu nehodlá tento postoj v budoucnu měnit. 
Prohlašujeme, že v praxi dbáme na to, aby na nemovitostech v majetku podfondu bylo hospodařeno řádným a udržitelným způsobem. Zveřejnění SFDR

Základní charakteristiky fondu

Název fondu Český fond půdy
Investiční horizont 6 let a více
Velikost fondu 2,4 miliardy Kč (červen 2024). Fond je otevřený pro další investory a roste.
Průměrný výnos od založení 8,5 % p.a.
Výnos za posledních 12 měsíců 8,0 % p.a.
Investiční strategie Vysoce konzervativní. Vlastnictví půdy jako hlavní investiční cíl. Zaměřeno na kvalitní českou ornou půdu zejména v Polabí. Zkušený správce pozemků. Dosažení prémiového výnosu za scelení vlastnické i geografické.
Právní forma fondu Samostatný otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů v rámci samosprávné akciové společnosti s variabilním kapitálem Český fond SICAV Plc
Druh akcie Volně převoditelné akcie na doručitele
Investiční společnost Český fond SICAV Plc, samosprávný investiční fond
Regulátor Maltese Financial Services Authority, Malta
Dohled a platební agent Conseq Investment Management, a.s.

Proč investovat právě teď?

Česká půda představuje ojedinělou tržní příležitost

Rozdrobené vlastnictví

Současná vyjednávací pozice majitelů pozemků je slabá kvůli jejich roztříštěnosti. Na druhé straně stojí farmy, na evropské poměry obrovské,
které mají většinu půdy pronajatou…

více méně

Ziskovější zemědělci

Před vstupem do EU mělo české zemědělství konkurenční nevýhodu, protože dotace v EU byly mnohem vyšší. Postupně se však vyrovnaly a sektor již dohnal technologické zaostávání…

více méně

Měnový experiment

Ve světě dnes probíhá kolosální monetární experiment: centrální banky nafukují své rozvahy, více než polovina dluhopisů eurozóny nese záporný úrokový výnos, ceny akcií, komerčních nemovitostí a nájmů vyšplhaly do rekordních výšin…

více méně

Chci se dozvědět více

Často kladené otázky

Jak poznám, jestli je investice do Českého Fondu Půdy pro mě vhodná?

Investice do zemědělské půdy je vhodná především pro dlouhodobé a konzervativní investory. Ti vidí v zemědělské půdě často vhodný nástroj jak finančně zajistit své děti, vnuky anebo sami sebe ve stáří. Zemědělská půda je velmi stabilní investice, která nepodléhá prudkým cenovým výkyvům.

Co když přijde vysoká inflace?

Zemědělská půda, stejně jako další reálná aktiva, je velmi dobrou ochranou proti inflaci, jelikož její cena roste spolu s inflací. Půda, stejně jako ostatní reálná aktiva, typicky představuje velmi dobrou ochranu před inflací, s níž její cena roste. Tím se půda podstatně liší od bankovních vkladů, dluhopisů a akcií. Zejména v nejhorších případech nekontrolované hyperinflace je pak půda jistotou; vláda Vám na bankovkách škrtne tři nuly a peníze znehodnotí. Půda však zůstává a jíst se musí.

Jaký výnos mohu očekávat?

Výnos z pronájmu pozemků vlastněných Fondem se v současnosti pohybuje okolo 2 %. Celkově tak počítáme s dlouhodobým výnosem fondu v pásmu 3–5 % ročně.

Není lepší koupit si přímo pozemek místo akcií fondu?

Ano, je. Jenže pozemek o výměře 7 hektarů s kvalitní ornou půdou za 2 mil. Kč prostě na trhu není. Ze všech pozemků v Polabí je 99,9 % pozemků menších, v průměru půl hektaru. Proinvestovat 2 mil. Kč tedy znamená koupit přibližně 20 pozemků. Ty velké obvykle nejsou na prodej, a když ano, tak za cenu, která je výrazně vyšší. Právě proto vznikl fond, který zvládá kupovat stovky malých parcel a následně profituje z jejich scelování.

Jaké mám záruky dlouhodobé serióznosti fondu?

Skupina investorů, pro které jsme v minulosti zprostředkovávali investici do půdy a kteří investovali prostřednictvím fondu, zahrnuje také naše rodinné příslušníky, přátele a známé. Do fondu investujeme vlastní úspory. Navíc je zde šest prvků nezávislé kontroly:

1) Administrátor: vede účetnictví, počítá tržní hodnotu akcie, hlídá soulad se stanovami, účastní se jednání představenstva.

2) Nezávislý člen představenstva: hlídá soulad se stanovami, dává nezávislý názor k zásadním rozhodnutím představenstva, hlídá soulad s regulatorními požadavky, řeší otázky compliance.

3) Auditor: dohlíží na správnost účetnictví a zejména použité metodiky tržního ocenění majetku fondu.

4) Regulátor: schvaluje odbornost představenstva, stanovy a jejich změny, řeší stížnosti akcionářů.

5) Dohled: kontroluje, zda je deklarovaný majetek ve vlastnictví fondu, a hlídá soulad fondu s investiční strategií.

6) Administrátor plateb: vede evidenci akcionářů, vypořádává platby akcionářů, dividendy.

Proč bych měl investovat do fondu právě nyní?

Jsme přesvědčeni, že poměrně značný rozdíl cen zemědělské půdy mezi Českou republikou a například Rakouskem a Německem se začne snižovat. Nejsme sami – na trhu se objevuje stále více významných finančních i strategických investorů. Jejich zájem nevyhnutelně vytvoří tlak na růst cen. Podle našeho názoru noví investoři fondu stále nakupují za velmi výhodných podmínek.

Kdy mohu do fondu vstoupit a kdy z něj mohu vystoupit?

Investovat do fondu můžete kdykoli. Jelikož fond na českém trhu zastupuje společnost Conseq Investment Management, můžete akcie fondu nakoupit stejným způsobem jako fondy jiných renomovaných správců, které najdete na www.conseq.cz. Budete-li chtít investici ukončit, fond odkoupí Vaše akcie zpět. Doporučený investiční horizont je 6 let. V zájmu ochrany investorů do fondu je při odprodeji akcií fondu v termínu kratším než pět let účtován poplatek ve výši 20 % z aktuální tržní hodnoty. Po uplynutí pěti let od Vaší investice již žádný výstupní poplatek účtován není.

Chcete se dozvědět více?

Český fond půdy je investicí klubového charakteru. Svůj zájem připojit se k úspěšnému projektu můžete konzultovat telefonicky, osobně nebo po emailu.